Home  >  Ayush Rai  >  joke
#hahaha accha accha accha, ab samajh aya ke mere bhai k liye mere mooh se hamesha bhoot naam hi kyu nikalta hai ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

Ayush Rai's Joke

images for ayush rai's joke on hahaha,beta,jao,nahi,aa,mahino,bhai,gava,AyushRai,accha,ab,samajh,aya,ke,mere,k,liye,mooh,se,hamesha,bhoot,naam,kyu,nikalta,hai

#hahaha accha accha accha, ab samajh aya ke mere bhai k liye mere mooh se hamesha bhoot naam hi kyu nikalta hai ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

More Jokes from Ayush Rai
images for ayush rai's joke on ThatsTrue,person,whu,fur,hlwhys,dues,whht,yuu,AyushRai,thatstrue,friend

#ThatsTrue all of us has a friend like that