Home  >  Ayush Rai  >  joke
#lol

Ayush Rai's Joke

More Jokes from Ayush Rai
images for ayush rai's joke on breakup,AyushRai,choice,limited

Limited choiceπŸ˜‚πŸ˜‚

images for ayush rai's joke on truethat,TrueThat,parents,sarcasm,lol,hahahaha,oops,AyushRai,asks,laga,appraisal,kitna,worklifetrolls

When parents asks, appraisal kitna laga? πŸ˜‚πŸ˜†πŸ˜#WorkLifeTrolls #hahahaha #lol #oops #TrueThat #sarcasm

images for ayush rai's joke on truethat,TrueThat,sarcasm,lol,hahahaha,haha,girls,boys,i,good,thinks,days,AyushRai,straight,whos,stronger,bleed

Haha.. when she thinks I am good for nothing πŸ˜ŽπŸ˜† #hahahaha #lol #sarcasm #TrueThat

images for ayush rai's joke on sarcasm,lol,hahahaha,i,time,AyushRai,money,dollar,gun,ifi,substitute

I can substitute dollar πŸ’΅ with a gun and money πŸ’° with.... well, you know what 😜 #hahahaha #lol #sarcasm