Home   >   Ayush Rai

Ayush Rai

Ayush Rai
552
Jokes
78
Followers
296
Following
Ayush Rai
552
Jokes
78
Followers
296
Following
Ayush Rai
552
Jokes
78
Followers
296
Following
images for ayush rai's joke on job,good,j,AyushRai,mate,roommate,47

Good job, mate.

images for ayush rai's joke on koi,hai,Sarahah,pe,u,ko,dekh,bhai,AyushRai,pm,na,hui,chutiya,kisi,raha,mujhe,galat,bol,baat,sab,bolna,51,lolism,sarahah,golmaal,golmal

Golmal hai bhai sab golmal hai #Sarahah

Ayush Rai   ·  18 Aug, 17

Golmal hai bhai sab golmal hai #Sarahah

Google Ad Box
Google Ad Server
 
images for ayush rai's joke on tag,friend,AyushRai,hp,drinking

Tag them 😂

images for ayush rai's joke on friends,phone,share,AyushRai,find

find the phone and share with your friends

Ayush Rai   ·  18 Aug, 17

find the phone and share with your friends

images for ayush rai's joke on 08,Complex,kuch,kya,AyushRai,triangle,17,things,aug,complex,manraj,nail

#Complex things

images for ayush rai's joke on i,m,h,k,j,idiot,AyushRai,fucking,f,meiia,flee

Flee you fucking idiot.

Ayush Rai   ·  09 Aug, 17

Flee you fucking idiot.

Google Ad Box
Google Ad Server
 
images for ayush rai's joke on pee,AyushRai,yllll,soch,inlv,ansiiay,niimnb,wisn,jaha,waha,shauchalaya

Jaha soch waha shauchalaya

Ayush Rai   ·  09 Aug, 17

Jaha soch waha shauchalaya

images for ayush rai's joke on engineering,engineer,Engineering,AyushRai,level,trust,advanced

#Engineering At Its Most Advanced level

Ayush Rai   ·  21 Jul, 17

#Engineering At Its Most Advanced level

images for ayush rai's joke on love,hahaha,q,AyushRai,stat

#hahaha #love

Google Ad Box
Google Ad Server
 
images for ayush rai's joke on funny,Funny,AyushRai,crossbreeds

#Funny Cross-breeds

Ayush Rai   ·  24 Jun, 17

#Funny Cross-breeds

1 2 3